Regulamin

Świadczenia Usług Przewozu Drogowego Towarów w Ruchu Międzynarodowym i Krajowym przez MZ Inter Trans Mazur Zygmunt

 1. MZ Inter Trans Mazur Zygmunt z siedzibą w Lubinie ul. M.C.Skłodowskiej 97, posiadający numer REGON : 008456700 oraz numer NIP 692-020-33-77, zwana w dalszej treści Przewoźnikiem, świadczy na terenie kraju i poza jego granicami, na rzecz Przedsiębiorców, usługi przewozu drogowego towarów, na podstawie „Regulaminu Świadczenia Usług Przewozu Drogowego towarów w ruchu Międzynarodowym i Krajowym”, zwanego w dalszej treści Regulaminem, oraz powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa, w  szczególności  przepisów  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r., Nr 50, poz. 601, z późn. zm.).

§ 1. [Definicje pojęć]

Niżej wymienionym pojęciom występującym w treści niniejszego Regulaminu przypisane zostaje następujące znaczenie:

 1. „Czynnościładunkowe” – Załadunek Ładunku na środek transportu w Miejscu nadania i Rozładunek towaru ze środka transportu w Miejscu
 2. „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym przedziale
 3. „Dokumentprzewozowy” – LIST CMR oraz dokumenty stanowiące dowód przyjęcia Ładunku do przewozu oraz przebiegu i wykonania usługi
 4. „Jednostkatransportowa” – Paleta EUR, innego rodzaju paleta, kosz, pojemnik, karton, na- bądź wewnątrz- których znajdują się przewożone
 5. „Krajowyprzewóz drogowy” – przewóz Ładunku wykonywany środkiem transportu samochodowego, jeżeli Miejsce nadania i Miejsce dostawy oraz cała droga przewozu znajdują się na terytorium Rzeczpospolitej
 6. „Miejsce dostawy”– wskazane w treści Zlecenia transportowego miejsce, do którego Ładunek ma zostać
 7. „Miejsce nadania”– wskazane w treści Zlecenia transportowego miejsce, w którym Ładunek ma zostać załadowany i wydany do
 8. „Nadawca”– wskazany w treści Zlecenia transportowego podmiot wydający Przewoźnikowi Ładunek do przewozu oraz wystawiający Dokument
 9. „Odbiorca”– wskazany w treści Zlecenia transportowego podmiot uprawniony do odbioru Ładunku.
 10. „Oknoczasowe załadunku” – przedział czasowy określony w treści Zlecenia transportowego, w którym Nadawca winien dokonać Załadunku i wydania Ładunku do przewozu.
 11. „Paleta EUR”– paleta drewniana o wymiarach: 120 cm długość i 80 cm szerokość, spełniająca wymogi normy UIC 435-2 oraz oznaczona w sposób legalny znakiem towarowym Łączna masa towaru znajdującego się na Palecie EUR nie może przekroczyć 1000 kg.
 12. „Podprzewoźnik” – przewoźnik, któremu MZ Inter Trans Mazur Zygmunt powierza wykonanie przewozu Ładunku na całej przestrzeni przewozu lub jej części.
 13. „Przedsiębiorcy” – podmioty, o których mowa w 4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami).
 14. „Przewoźnik” – MZ Inter Trans Mazur Zygmunt
 15. „Ładunek”– towar przyjęty do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego, przeznaczone dla jednego Odbiorcy i do jednego Miejsca dostawy, opakowane i umieszczone na- lub wewnątrz- Jednostki transportowej. Ładunek może się składać z jednej lub większej liczby Jednostek transportowych.
 16. „Rozładunek” – ogół czynności mających na celu wyładowanie Ładunku ze środka transportu, a także uporządkowanie środka transportu, w przypadku jego zanieczyszczenia w toku wykonywania Czynności ładunkowych.
 17. „Termin wykonania przewozu” – wskazany w treści Zlecenia transportowego termin dostarczenia Ładunku do Termin wykonania przewozu może być wyrażony wyłącznie w dniach.
 18. „Umowa przewozu” – umowa przewozu Ładunku, zawarta pomiędzy Zleceniodawcą

i Przewoźnikiem w drodze przyjęcia przez Przewoźnika Zlecenia transportowego złożonego przez Zleceniodawcę, stanowiącego ofertę jej zawarcia.

 1. „Umowa ramowa o świadczenie usług przewozowych” – umowa ramowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem i jego Klientem, regulująca kompleksowo współpracę stron

w zakresie świadczenia usług przewozu przesyłek towarowych.

 1. „Uprawniony”– odpowiednio do sytuacji Zleceniodawca albo
 2. „Załadunek”– ogół czynności mających na celu umieszczenie Ładunku wewnątrz podstawionego środka transportu, z uwzględnieniem prawidłowego rozmieszczenia Ładunku wewnątrz środka transportu, a także uporządkowanie środka transportu, w przypadku jego zanieczyszczenia w toku wykonywania Czynności ładunkowych.
 3. „Zlecenietransportowe” – zlecenie wykonania przewozu Ładunku sporządzone według obowiązującego wzorca, złożone w ustalonej formie i z zachowaniem przewidzianego trybu, określające dane i informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania Zlecenie transportowe stanowi ofertę zawarcia Umowy przewozu, którą Zleceniodawca składa Przewoźnikowi.
 4. „Zleceniodawca”– przedsiębiorca zawierający z Przewoźnikiem Umowę Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca albo osoba trzecia nie będąca ani Nadawcą, ani Odbiorcą. Zleceniodawca jest podmiotem praw i obowiązków Nadawcy przewidzianych w treści Zlecenia transportowego, Umowy przewozu, Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów – także wówczas, gdy w danym przypadku Zleceniodawca nie jest podmiotem faktycznie wydającym Przewoźnikowi Ładunek do przewozu w Miejscu nadania. Jeżeli Zleceniodawca nie jest zarazem Nadawcą, w rozumieniu § 1 pkt 8 Regulaminu, wówczas odpowiada wobec Przewoźnika za działania i zaniechania Nadawcy, tak jak za działania i zaniechania własne.

§ 2.

[Przedmiot i opis usługi przewozu]

 1. Przewoźnik świadczy odpłatnie na rzecz Przedsiębiorców usługi w zakresie Międzynarodowego i Krajowego przewozu drogowego towarów, w tym w szczególności: środków spożywczych (żywności), towarów przemysłowych, artykułów gospodarstwa domowego AGD i RTV oraz towarów niebezpiecznych
 2. Przewoźnik świadczy usługi przewozu z uwzględnieniem wymogów przewidzianych dla poszczególnych grup towarowych przez powszechnie obowiązujące
 3. Przewozy Ładunków wykonywane są pomiędzy wskazanymi w treści Zleceń transportowych Miejscami nadania i Miejscami dostawy, w ramach stosowanej przez Przewoźnika organizacji procesu
 4. Przewoźnik jest uprawniony do posługiwania się podczas wykonywania usług przewozowych Podprzewoźnikami, którym może powierzać wykonanie przewozu na całej przestrzeni przewozu albo na jej części. Za działania Podprzewoźników Przewoźnik odpowiada jak za działania własne.
 5. Wykonywanie Czynności ładunkowych: Załadunku i Rozładunku należy do obowiązków odpowiednio: Nadawcy i Odbiorcy. Przewoźnik nie ma obowiązku wykonywania Czynności ładunkowych ani zapewnienia środków technicznych lub urządzeń umożliwiających Załadunek i Rozładunek. Ewentualna pomoc kierowcy przy Załadunku i Rozładunku udzielana jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy.

§ 3.

[Podstawy świadczenia usług]

 1. Przewoźnik świadczy usługi przewozu na podstawie Umów przewozu, Umów ramowych o świadczenie usług przewozowych – jeżeli takowe zostały zawarte, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zleceniodawca zawierając z Przewoźnikiem Umowę przewozu wyraża zgodę na świadczenie usług przewozowych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu stanowiącego wzorzec umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 3. Podprzewoźnik ani kierowca wykonujący przewóz nie są uprawnieni do składania bądź przyjmowania w imieniu Przewoźnika oświadczeń woli w zakresie zmian lub uzupełnień treści Umowy przewozu oraz oświadczeń woli w zakresie zmian, uzupełnień lub wyłączeń postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przewoźnik nie jest związany treścią ustnych lub pisemnych wskazówek Zleceniodawcy, Nadawcy oraz Odbiorcy – niezgodnych z treścią Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów Na ewentualne odstępstwo od postanowień niniejszego Regulaminu wymagana jest zgoda Przewoźnika wyrażona pod rygorem nieważności na piśmie.

§ 4.

[Składanie Zleceń transportowych]

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do prawidłowego i wyczerpującego wypełnienia Zlecenia transportowego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego, niepełnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia Zlecenia W przypadku przedmiotów wymagających zachowania szczególnych warunków przewozu, z uwagi na ich właściwości lub obowiązujące przepisy prawa, Zleceniodawca zobowiązany jest do powiadomienia Przewoźnika w treści Zlecenia transportowego o tych wymogach, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niedopełnienia tego obowiązku.
 2. Zlecenie transportowe w formie wypełnionego formularza składane jest Przewoźnikowi za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty
 3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia transportowego, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności lub innych ujemnych następstw, w szczególności z następujących powodów:
 4. Zlecenie transportowe dotyczy wykonania przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu drogowego mocą powszechnie obowiązujących przepisów;
 5. Zlecenie transportowe zostało złożone z naruszeniem choćby jednego z wymogów określonych w 3 ust. 1 – 4;
 6. Przewoźnik nie ma możliwości zrealizowania usługi z uwagi na przeszkody organizacyjne lub techniczne;
 7. formularz Zlecenia transportowego został wypełniony w sposób nieczytelny, nieprawidłowy lub niepełny;
 8. Zleceniodawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z płatnością jakiejkolwiek należności przysługującej Przewoźnikowi z tytułu wcześniej wykonywanych usług;
 9. w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami

4 . W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 Przewoźnik zawiadomi Zleceniodawcę o odmowie przyjęcia Zlecenia transportowego – nie później niż na 3 godziny przed określonym w treści Zlecenia transportowego Oknem czasowym załadunku. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia Zlecenia transportowego zostanie przesłane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej – odpowiednio: na numer lub adres poczty elektronicznej wskazany w treści złożonego Zlecenia transportowego. W razie odmowy przyjęcia przez Przewoźnika Zlecenia transportowego – Umowa przewozu nie zostaje zawarta.

 1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy, Nadawcy ani Odbiorcy z tytułu odmowy przyjęcia Zlecenia transportowego dokonanej zgodnie z postanowieniami
 • 4 ust. 3 i 4.
 1. Zlecenie transportowe uważa się za przyjęte przez Przewoźnika – co jest równoznaczne z zawarciem Umowy przewozu – jeżeli w terminie określonym w 4 ust. 4 Przewoźnik nie powiadomi Zleceniodawcy o odmowie jego przyjęcia.

§ 5.

[Zmiana treści Zlecenia transportowego]

 1. Zleceniodawca może zmienić treść złożonego Zlecenia transportowego, jednak nie później niż do godziny 00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień roboczy, w którym nastąpić ma Załadunek i wydanie Ładunku do przewozu. Zmiana treści Zlecenia transportowego wymaga złożenia przez Zleceniodawcę skorygowanego Zlecenia transportowego, z treści którego wynikać będzie jednoznacznie, że stanowi ono zmianę uprzednio złożonego Zlecenia transportowego. Złożenie skorygowanego Zlecenia transportowego powoduje, że pierwotnie złożone Zlecenie transportowe traci moc.
 2. Przewoźnik może odmówić przyjęcia zmienionego Zlecenia transportowego, o którym mowa w 1. Postanowienia § 4 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.
 3. W razie odmowy przyjęcia przez Przewoźnika zmienionego Zlecenia transportowego – Umowa przewozu nie zostaje

§ 6.

[Obowiązki związane z nadaniem Ładunku do przewozu]

 1. W związku z zawarciem Umowy przewozu, Zleceniodawca zobowiązany jest wykonać lub zapewnić wykonanie wszelkich obowiązków, które w myśl postanowień Zlecenia transportowego, Umowy przewozu, Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów obciążają Nadawcę. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie jest zarazem Nadawcą, wówczas Zleceniodawca odpowiada wobec Przewoźnika za wykonanie przez Nadawcę obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, tak jak za działania i zaniechania własne.
 2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 3. przygotowanie i opakowanie Ładunku w sposób nadający się do przewozu środkami transportu drogowego oraz umożliwiający dostarczenie i wydanie Ładunku bez ubytku i uszkodzeń – zgodnie z właściwościami Ładunku, postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami;
 4. należyte oznaczenie Ładunku poprzez oznakowanie każdej Jednostki transportowej składającej się na daną Ładunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 5. wystawienie dla Ładunku Dokumentu przewozowego (LIST CMR) oraz jego kompletne, prawidłowe wypełnienie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami;
 6. załączenie do Dokumentu przewozowego wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przewozu oraz wszelkich dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami
 7. udzielenie Przewoźnikowi kompletnych, dokładnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do realizacji przewozu Ładunku;

§ 7.

[Dokumenty związane z przewozem]

 1. Dowód zawarcia oraz treści Umowy przewozu stanowi przyjęte przez Przewoźnika Zlecenie
 2. Dokumenty przewozowe stanowią dowód przyjęcia Przesyłki do przewozu oraz przebiegu i wykonania
 3. Nadawca zobowiązany jest w sposób czytelny, kompletny i zgodny z instrukcją wypełnić Dokument przewozowy (List CMR) oraz podpisać się pod jego treścią. Podpisując Dokument przewozowy Nadawca potwierdza zawarte w nim dane, fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na stosowanie jego postanowień.
 4. Dane adresowe Zleceniodawcy, Nadawcy i Odbiorcy podawane w treści Zlecenia transportowego i Dokumentu przewozowego winny obejmować: pełne brzmienie firmy z podaniem formy prawnej, numer NIP, pocztowy kod adresowy, nazwę miejscowości, nazwę ulicy bądź osiedla, numer domu, numer lokalu oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej.
 5. Przewoźnik nie odpowiada za szkody i inne ujemne następstwa wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Zlecenia transportowego lub Dokumentu Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Przewoźnika za szkodę wynikłą z podania w treści Zlecenia transportowego lub Dokumentu przewozowego informacji i danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych oraz za szkodę wynikłą z wpisania informacji i danych w niewłaściwej rubryce Zlecenia transportowego lub Dokumentu przewozowego.

§ 8.

[Załadunek i przyjęcie Ładunku do przewozu]

 1. Przewoźnik przyjmując Ładunek do przewozu sprawdza wyłącznie liczbę Jednostek transportowych wchodzących w skład danego Ładunku, natomiast nie sprawdza zawartości poszczególnych Jednostek Nie zgłoszenie przez Przewoźnika zastrzeżeń przy przyjęciu Ładunku do przewozu uzasadnia przyjęcie domniemania wyłącznie co do tego, że stan zewnętrzny Ładunku był należyty w momencie jej wydania do przewozu, natomiast domniemanie takie nie dotyczy stanu wewnętrznego Ładunku oraz poszczególnych Jednostek transportowych. Domniemanie dotyczące stanu zewnętrznego Ładunku może zostać obalone przez Przewoźnika.
 2. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu Ładunku w przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności wówczas gdy:
 3. stan Ładunku jest wadliwy albo niezgodny z treścią złożonego Zlecenia transportowego, w szczególności przygotowana do przewozu Ładunku w sposób istotny odbiega od opisu zawartego w Zleceniu transportowym w zakresie przedmiotu Ładunku lub rozmiarów Ładunku lub sposobu opakowania,
 4. Dokument przewozowy nie został wypełniony albo został wypełniony w sposób niekompletny lub wadliwy,
 5. Następujące przypadki poczytuje się jako niewykonanie Umowy przewozu:
 6. odmowę wydania Ładunku Przewoźnikowi;
 7. nieprzygotowanie Ładunku do wydania lub nie załadowanie Ładunku we wskazanym w treści Zlecenia transportowego Oknie czasowym załadunku oraz w ciągu 2 godzin od upływu Okna czasowego załadunku;
 8. W przypadku niewykonania Umowy przewozu z powodów wskazanych w 8 ust. 3 lub też z innych powodów leżących po stronie Nadawcy lub Zleceniodawcy – Przewoźnikowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Zleceniodawcy za poniesioną szkodę.

§ 9. [Termin dostawy]

 1. Termin wykonania przewozu określany zostaje wyłącznie na Zleceniu W razie nie oznaczenia Terminu wykonania przewozu, Przewoźnik podejmuje starania, aby dostawa Ładunku nastąpiła do końca miesiąca, w którym nastąpił załadunek.
 2. Warunkiem terminowego dostarczenia Ładunku jest terminowy załadunek Ładunku w miejscu załadunku wskazanym na Zleceniu
 3. Termin wykonania przewozu zastrzeżony jest w każdym przypadku na korzyść Przewoźnika.
 4. W przypadku realizacji przewozu Ładunku w transporcie zbiorowym („na doładunek”) przedziały godzinowe dostarczania Ładunków określane w treści Zleceń transportowych lub Dokumentów przewozowych nie stanowią Terminu wykonania przewozu, mają charakter pomocniczy i wskazują jedynie preferowany przedział czasowy dostarczenia Ładunku w obrębie dnia, z upływem którego mija Termin wykonania Przewoźnik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani innych ujemnych następstw w razie dostarczenia Ładunku z zachowaniem Terminu wykonania przewozu, ale poza przedziałami godzinowymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 5. Termin wykonania przewozu ulega przedłużeniu w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 11.1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).
 6. Wykonanie przewozu Ładunku następuje w momencie zgłoszenia się Przewoźnika u Odbiorcy i zadeklarowania wydania Ładunku – niezależnie od tego kiedy Odbiorca przystąpi do Rozładunku.
 7. W przypadku realizacji przewozu Ładunku w transporcie zbiorowym („na doładunek”) zastrzegamy sobie prawo dostarczenia Ładunku w późniejszym terminie, aniżeli określa to Zlecenie Transportowe z przyczyn od nas niezależnych o których mowa w 10 ust 1.

§ 10.

[Przeszkody w wykonaniu usługi]

 1. Przeszkodami w wykonaniu usługi przewozu w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
 2. Przeszkody w przewozie Ładunku – powodujące niemożność wykonania przewozu zgodnie z treścią przyjętego przez Przewoźnika Zlecenia transportowego, a w szczególności: zdarzenia o charakterze siły wyższej, blokady dróg, wypadki i kolizje drogowe, awarie środków transportu, trudne warunki atmosferyczne;
 3. przeszkody w wydaniu Ładunku – powodujące niemożność wydania Ładunku Odbiorcy w Miejscu dostawy, a w szczególności: brak Odbiorcy pod wskazanym w adresem, odmowa przyjęcia Ładunku, odmowa potwierdzenia odbioru Ładunku w treści Dokumentu przewozowego, nie przystąpienie do Rozładunku.
 4. Zleceniodawca może każdorazowo zamieścić w treści Zlecenia transportowego oraz Dokumentu przewozowego wskazówki co do postępowania w przypadku wystąpienia przeszkód w przewozie lub wydaniu Ładunku.
 5. W przypadku wystąpienia przeszkód w przewozie lub wydaniu Ładunku oraz braku w treści Zlecenia transportowego oraz Dokumentu przewozowego wskazówek Zleceniodawcy co do sposobu postępowania, Przewoźnik zwróci się do zleceniodawcy o udzielenie stosownych wskazówek, a Zleceniodawca zobowiązany jest ich niezwłocznie udzielić.
 6. Wskazówki Zleceniodawcy co do sposobu postępowania w związku z wystąpieniem przeszkód w przewozie lub wydaniu Ładunku powinny być przesyłane do Przewoźnika za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną.
 7. W razie nie udzielenia przez Zleceniodawcę wskazówek co do sposobu postępowania w związku z wystąpieniem przeszkody w przewozie lub wydaniu Przesyłki albo udzielenia wskazówek niewykonalnych, Przewoźnik zobowiązany będzie przystąpić do likwidacji Przesyłki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 , Nr 50, poz. 601, z późn. zm.).

§11.

[Wydanie Ładunku Odbiorcy]

 1. Wykonania przewozu i dostarczenie Ładunku do Odbiorcy następuje w momencie zgłoszenia się Przewoźnika w Miejscu dostawy i zadeklarowania wydania Ładunku – niezależnie od tego kiedy Odbiorca przystąpi do Rozładunku Ładunku oraz czy w ogóle przystąpi do odbioru Ładunku.
 2. Odbiorca potwierdza odbiór Ładunku w treści Dokumentu przewozowego przed jej Rozładunkiem. Odmowa potwierdzenia odbioru Ładunku w treści Dokumentu przewozowego stanowi przeszkodę w wydaniu Ładunku w rozumieniu 10 ust. 1 pkt 2 i uprawnia Przewoźnika do powstrzymania się z wydaniem Ładunku Odbiorcy.
 3. Jeżeli z postanowień Umowy przewozu, Regulaminu lub obowiązujących przepisów wynika, że Odbiorca winien zapłacić Przewoźnikowi wynagrodzenie za przewóz i/lub inne należności ciążące na Ładunku – wówczas Odbiorca przystępując do odbioru Ładunku – ale jeszcze przed jego wydaniem przez Przewoźnika – zobowiązany jest dokonać zapłaty przysługujących Przewoźnikowi należności. W razie odmowy uiszczenia należności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Przewoźnik może powstrzymać się z wydaniem Ładunku.
 4. Z chwilą potwierdzenia odbioru Ładunku w treści Dokumentu przewozowego następuje wydanie Ładunku i na Odbiorcę przechodzi niebezpieczeństwo utraty, ubytku lub uszkodzenia Ładunku. Z chwilą wydania Ładunku Odbiorca staje się wyłącznie uprawniony do rozporządzania Ładunkiem.
 5. Rozładunek Ładunku ze środka transportu należy do obowiązków

§ 12.

[Ustalenie stanu Ładunku]

 1. Jeżeli przed wydaniem Ładunku okaże się, że doznał on ubytku lub uszkodzenia, Przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan Ładunku oraz okoliczności powstania Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Uprawnionego (Zleceniodawcy albo Odbiorcy), jeżeli Uprawniony twierdzi, że Ładunek jest naruszony.
 2. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Ładunku, przy czym w imieniu Przewoźnika protokół podpisuje W razie odmowy podpisania protokołu przez Uprawnionego (Zleceniodawcę albo Odbiorcę) Przewoźnik wskaże w treści protokołu fakt i przyczyny odmowy.

§ 13.

[Odpowiedzialność Przewoźnika]

 1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Ładunku powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie Ładunku – na podstawie i w zakresie określonym postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 15 listopada Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r., Nr 50, poz. 601, z późn. zm.).
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Ładunku powstały z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy, nie wywołanych winą Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Przewoźnik nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Ładunku, jeśli wynikneły one w szczególności z jednej z następujących przyczyn:
 3. nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Zleceniodawcę lub Nadawcę tych warunków,
 4. braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania towarów, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
 5. szczególnej podatności towarów na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
 6. ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania Ładunku przez Nadawcę lub Odbiorcę,
 7. podania w Zleceniu transportowym lub w Dokumencie przewozowym lub w innej formie informacji i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu,
 8. braku, niekompletności lub nieprawidłowości dokumentów, które z mocy przepisów szczególnych winny być wydane wraz z Ładunkiem,
 9. innych przyczyn wyłączających odpowiedzialność Przewoźnika w myśl postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Przewoźnik nie odpowiada za ubytki i uszkodzenia wewnątrz dostarczonych Jednostek transportowych Ładunku – jeżeli ich opakowania nie noszą śladu
 11. W przypadkach, gdy Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę w Ładunku lub za późnienie w przewozie – odszkodowanie za szkodę będzie ustalane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)
 12. Postanowienia 13 ust. 1 – 4 stanowią wyczerpującą regulację odpowiedzialności Przewoźnika za szkodę w Ładunku oraz za opóźnienie w przewozie, co oznacza, że Przewoźnik nie ponosi dalej idącej odpowiedzialności z tytułu takich zdarzeń.
 13. Za inne szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umów przewozu, zleceń wykonania usług dodatkowych lub innych obowiązków, Przewoźnik odpowiada zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi

§ 14.

[Reklamacje]

 1. W razie zakwestionowania przez Uprawnionego (Zleceniodawcę albo Odbiorcę) prawidłowości wykonania przewozu, winien on skierować do Przewoźnika pisemną reklamację. Reklamacja w zakresie treści oraz załączników winna spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami. Do reklamacji winny zostać załączone w szczególności następujące dokumenty:
 2. Zlecenie transportowe;
 3. oryginał Dokumentu przewozowego,
 4. protokół szkody – jeżeli został sporządzony,
 5. dokument wskazujący wartość towarów objętych Ładunkiem (faktura sprzedaży),
 6. pisemne roszczenie z wyliczeniem powstałej
 7. Przewoźnik uprawniony jest do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli są one potrzebne dla rozpoznania reklamacji.
 8. Gdy reklamację wniosła osoba nie uprawniona albo reklamacja nie odpowiada warunkom określonym w obowiązujących przepisach albo nie przedłożono wymaganych dokumentów, wówczas Przewoźnik wezwie do odpowiedniego jej poprawienia lub uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia takiego wezwania, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez
 9. Przewoźnik udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia. W przypadku skierowania wezwania do uzupełnienia lub poprawienia reklamacji, o którym mowa w § 14 ust. 2, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację określony w zdaniu poprzednim biegnie od dnia uzupełnienia lub poprawienia reklamacji.
 10. W razie uwzględnienia złożonej reklamacji i stwierdzenia odpowiedzialności Przewoźnika za szkodę – należne odszkodowanie zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w 13 ust. 4-6 Regulaminu.
 11. Zleceniodawca, Nadawca ani Odbiorca nie mają prawa obciążać Przewoźnika przed złożeniem reklamacji oraz przed rozpoznaniem przez Przewoźnika Wystawienie dokumentów obciążeniowych na Przewoźnika wbrew postanowieniom zdania poprzedniego jest bezskuteczne wobec Przewoźnika.
 12. Zleceniodawca, Nadawca ani Odbiorca nie mogą dokonywać jakichkolwiek potrąceń wierzytelności przysługujących im wobec Przewoźnika, z wierzytelnościami przysługującymi Przewoźnikowi z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi, chyba że Przewoźnik wyrazi na to zgodę, z zachowaniem formy pisemnej.
 13. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności wynagrodzenia z tytułu wykonanych usług, w tym usługi, której dotyczy

§15.

[Odpowiedzialność Zleceniodawcy i Odbiorcy]

 1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Przewoźnika za szkody wynikłe w szczególności z:
 2. podania w Zleceniu transportowym, w Dokumencie przewozowym lub w innej formie informacji i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu,
 3. braku, niekompletności lub nieprawidłowości dokumentów, które z mocy przepisów szczególnych winny być wydane wraz z Ładunkiem,
 4. wadliwego stanu Ładunku, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania Załadunku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).
 5. Zleceniodawca i Odbiorca odpowiadają wobec Przewoźnika za szkody poniesione przez Przewoźnika na skutek opóźnienia albo niewykonania załadunku lub dostawy Ładunków innych klientów, jeżeli do zdarzeń tych doszło z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub Odbiorcy, a w szczególności w wyniku:
 6. naruszenia obowiązku terminowego wydania Ładunku do przewozu,
 7. opóźnienia Odbiorcy w przyjęciu i Rozładunku Ładunku przekraczającego termin,
 8. niewydania przez Zleceniodawcę poleceń lub wydania poleceń niewykonalnych, w przypadku opóźnienia Odbiorcy w przyjęciu i Rozładunku Ładunku, przekraczającego termin, o którym mowa w 10 ust. 2 pkt 9 Regulaminu.
 9. Za inne – niż wymienione w 15 ust. 1 i 2 – szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, Zleceniodawca, Nadawca, Odbiorca odpowiadają wobec Przewoźnika zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
 10. Za uszkodzenie mienia Przewoźnika spowodowane Czynnościami ładunkowymi ponosi odpowiedzialność odpowiednio Zleceniodawca lub

§ 16.

[Wynagrodzenie]

 1. Przewoźnik świadczy usługi przewozu oraz usługi dodatkowe odpłatnie.
 2. Wynagrodzenie przysługujące Przewoźnikowi z tytułu wykonania poszczególnych usług uzależnione jest w szczególności od rodzaju usługi, rodzaju i rozmiarów Ładunku, długości drogi przewozu, a także od ewentualnych szczególnych warunków, z zachowaniem których przewóz danego Ładunku ma zostać
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z postanowień Umów przewozu, Umów ramowych o świadczenie usług przewozowych, Regulaminu oraz obowiązujących przepisów – wynagrodzenie przysługujące Przewoźnikowi płatne jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Przewoźnika, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w terminie maksymalnym 45 dni od dnia wystawienia
 4. Wynagrodzenie za wykonane usługi przysługuje Przewoźnikowi od .W przypadku, gdy z mocy postanowień Umowy przewozu, Regulaminu lub obowiązujących przepisów zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia za usługi oraz innych należności ciążących na Ładunku jest – obok Zleceniodawcy – również Odbiorca, wówczas odpowiedzialność Zleceniodawcy i Odbiorcy wobec Przewoźnika z tytułu niezapłaconych należności jest solidarna.

§ 17.

[Prawo zastawu]

 1. Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na Ładunku w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy przewozu.
 2. Prawo zastawu, o którym mowa w § 17 ust.1, może być wykonane dopóki Ładunek znajduje się u Przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

§ 18.

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11.1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).
 2. W zakresie zawierania Umów przewozu zgodnie z niniejszym Regulaminem przepisy 66 §1 – 2 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) nie znajdują zastosowania.
 3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, uchylenia niniejszego Regulaminu oraz wydania w jego miejsce nowego Regulaminu – w każdym czasie oraz według swego Działania, o których mowa w daniu poprzednim mogą zostać podjęte w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług, zmianę organizacji świadczonych usług, zmiany kosztów świadczenia usług, zmiany zachodzące na rynku usług przewozowych i logistycznych, zmiany obowiązujących przepisów itp.

4.Regulamin jest powszechnie dostępny w siedzibie Przewoźnika, ponadto treść Regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej Przewoźnika www.automazur.com

 1. Ewentualne spory dotyczące Umowy przewozu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Przewoźnika.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy W przypadku sprzeczności jego postanowień z innymi propozycjami lub ustaleniami stron, z zastrzeżeniem wyraźnie dokonanych pisemnie z zamiarem jego wyłączenia w stosownym zakresie, stosowany jest z pierwszeństwem przed takimi propozycjami oraz ustaleniami.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2018r.